Algemene voorwaarden UVAG

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van UVAG, gevestigd te Arnhem. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74674064.

Definities

1. UVAG wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als UVAG of als Dienstverlener.
2. De gebruikers van onze website en/of enige dienst die UVAG verleent worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Gebruiker.
3. Partijen zijn Dienstverlener en Gebruiker samen.
4. Www.uvag.nl worden aangeduid als Website.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en services van
UVAG, op iedere overeenkomst die tussen UVAG en Gebruiker tot stand komt en alle (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

2. Door gebruik te maken van de Website aanvaard je gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

3. De Algemene Voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de Website en kunnen op verzoek kosteloos toegestuurd worden.

Gebruik website

1. Gebruikers mogen het volgende niet via de Website verspreiden:

a) Plagiaat of andersoortige belastende content;
b) Teksten of afbeeldingen die belastend, beledigend, racistisch, discriminerend of
haat zaaiend zijn;
c) Ongevraagde reclame;
d) Misleidende informatie.

2. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of een praktijk die niet van hem/haar is.

3. Mocht een Gebruiker melding willen maken van misbruik op de website, dan kan Gebruiker een mail sturen naar info@uvag.nl.

Tarieven en betaling

1. Alle prijzen die door UVAG worden gehanteerd zijn exclusief BTW.

2. De betaling van facturen van UVAG dient gedaan te worden binnen 14 dagen.

3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

4. Indien Gebruiker in verzuim is, is UVAG gerechtigd het account op de Website per direct te verwijderen.

Aansprakelijkheid

1. UVAG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website.

2. UVAG is niet verantwoordelijk voor fouten, onregelmatigheden of onvolledigheden in de functionaliteit of content van de Website.

3. UVAG neemt voor de bescherming van gegevens van Gebruikers en andere partijen alle zorg in acht binnen de redelijkheid die verwacht mag worden. UVAG is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ondanks kan ontstaan.

Klachten

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.

Ongeldigheid

In het geval dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend blijkt te zijn, blijven UVAG en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen. UVAG draagt er in dat geval zorg voor dat de onverbindende bepaling vervangen wordt door een verbindende bepaling waarvan de strekking zo veel als mogelijk gelijk is.

Wijzigingen

UVAG behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen zonder de plicht om daarvan een melding te doen aan Gebruikers.

mail_outline Neem contact met ons op